Om ffso

FFSO logo

Vedtægter for Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn

§ 1 – Navn og område
Foreningens navn er: Fællesrådet for Sakskøbings og Omegn.
Hjemsted er den tidligere Sakskøbing Kommune minus Guldborgområdet jf. kortbilag. Se kortbilag

 

§ 2 - Formål
Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn er et tværgående organ, der har til formål at bidrage til, at Sakskøbing og Omegns overordnede interesser og fremtidige udvikling varetages bedst muligt i relation til Guldborgsund Kommune og det offentlige i øvrigt.
Fællesrådet anmoder Guldborgsund Kommune om status som høringsberettiget organisation i alle spørgsmål om fysisk planlægning og anlægsprojekter i det offentlige rum – i alle tilfælde begrænset til foreningens hjemsted.
Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn ser det som sin rolle, at virke som initiativtager, sparringspartner og talerør for områdets borgere, ildsjæle, foreninger, organisationer og erhvervsliv.


§ 3 - Aktiviteter
Bestyrelsen foreslår og generalforsamlingen beslutter, hvilke hovedaktiviteter der skal fokuseres på i det kommende år.
Fællesrådets hovedaktiviteter skal i overensstemmelse med formålet

  • Holde sig ajour med udvikling og behov i Fællesrådets geografiske område.
  • Fungere som koordineringsorgan og kontakt til Guldborgsund Kommune og andre samarbejdspartnere, når det er relevant.
  • Bistå med prioritering og aktivering af relevante fokusområder i tæt samarbejde med eksisterende foreninger, grupper af borgere og enkeltpersoner.
  • Sikre relevant og aktuel informationsformidling.

Arbejdet organiseres i fokusgrupper, der formulerer strategi, målsætning og handlingsplaner, som godkendes af bestyrelsen.

 

§ 4 - Medlemmer
Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som foreninger og virksomheder, som har bopæl eller fast ejendom i Fællesrådet for Sakskøbing og Omegns geografiske område.
Ved indmeldelse betales kontingent svarende til 1 år. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til formanden eller kassereren.
Kun medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret.
Medlemmer, som direkte modarbejder foreningen eller er i kontingentrestance, kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningens arbejde. Den ekskluderede kan indanke eksklusionen for den førstkommende generalforsamling.

 

§ 5 - Ledelse
Fællesrådet ledes af en bestyrelse på min. 3 personer og ved flere et ulige antal, der vælges på rådets generalforsamling.
Valgperioden er 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastlægger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen udarbejder og prioriterer årlige aktivitetsprogrammer i overensstemmelse med forslag fra generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes på formandens foranledning ved brev eller via e-mail. Der afholdes mindst 3 årlige møder.
Bestyrelsesmøde skal afholdes såfremt halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter krav herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede.
Der udarbejdes referater fra bestyrelsesmøde. Referaterne offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen beslutter godkendelsesprocedure for referaterne.
Formanden eller næstformanden er foreningens eksterne talsmand med mindre der, jævnfør sagens karakter, sker uddelegering til et andet bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan indkalde suppleanter til deltagelse i bestyrelsesmøder.

 

§ 6 - Generalforsamlingen
Fællesrådets øverste myndighed er generalforsamlingen, som skal afholdes indenfor rådets virkeområde inden udløbet af årets første kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved annoncering i den lokale presse, pr. e-mail til medlemmerne og på foreningens hjemmeside.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødet.
Generalforsamlingen har mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen og revisor og suppleant til denne.
a. Suppleanter til bestyrelsen, revisor og suppleant for denne foretages for en et årig periode.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder behov derfor, eller mindst 10 medlemmer overfor bestyrelsen stiller skriftligt krav herom.
Ved krav om ekstraordinær generalforsamling skal der sammen med indkaldelsen følge en fuldstændig dagsorden.

 

§ 7 - Afstemningsregler og valgprocedure
Hvert medlem har en stemme. Der kan stemmes ved fremmøde samt ved fuldmagt til formanden.
Personvalg kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når én af de tilstedeværende kræver det.
Stemmeret og valgbarhed forudsætter gyldigt medlemskab.
Afstemning afgøres ved simpelt flertal. Blanke stemmer er ugyldige ved skriftlige afstemning. Ved stemmelighed foretages der lodtrækning.

 

§ 8 - Regnskab, økonomi og hæftelse
Fællesrådets regnskabsår er kalenderåret. Dets drift finansieres ved medlemsbidrag og tilskud. Kontingentet fastlægges af årsmødet, jævnfør det af bestyrelsen foreslåede budget.
Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt regnskabskyndig bilagskontrollant.
Bestyrelsen kan ikke optage lån, med mindre disse er godkendt ved en generalforsamling. Dog vil der kunne optages driftskredit for garanterede tilskud.
Fællesrådet hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Såfremt foreningen modtager større tilskud eller fondsmidler til særlige formål og aktiviteter, oprettes der særskilte bankkonti og selvstændige regnskaber for hver aktivitet.


§ 9 - Tegningsret
Fællesrådet tegnes af formand eller næstformand og kasserer i forening.

§ 10 - Vedtægtsændring
Ændringer af Fællesrådets vedtægt kan ske, når ændringen vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, når ændringsforslaget fremgår af indkaldelsen til generalforsamling.
Hvis der er stemmelighed, skal der indkaldes til en ny generalforsamling med en ny afstemning.


§ 11 - Opløsning
Forslag om Fællesrådets opløsning behandles som vedtægtsændring. Ved opløsning tager generalforsamlingen beslutning om anvendelse af eventuel formue, der doneres til almennyttige formål.

 


Vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 21. oktober 2013
Ændret på den ekstraordinære generalforsamling, den 14. april 2016  

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her